Ruch Drogowy – Rozdział IV – Ruch Zwierząt

Rozdział 4
Ruch zwierząt
Art. 35. 1. Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwie-rząt. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i pędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza – po jezdni.

 1. Do jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 2 oraz przepisy o ruchu pojazdów.
  Art. 36. 1. Zabrania się jazdy wierzchem:
  1) bez uzdy;
  2) obok innego uczestnika ruchu na jezdni;
  3) po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych;
  4) po drodze twardej w okresie niedostatecznej widoczności;
  5) po drodze twardej osobie w wieku poniżej 17 lat.
 2. Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swojej prawej stronie.
  Art. 37. 1. Zwierzęta w stadzie mogą być pędzone po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. Zwierzę pojedyncze może być prowadzone tylko na uwięzi.
 3. Poganiacz zwierząt jest obowiązany:
  1) iść po lewej stronie pędzonych zwierząt;
  2) w okresie niedostatecznej widoczności nieść latarkę z widocznym z odległości co najmniej 150 m światłem białym.
 4. Zwierzęta mogą być prowadzone luzem przy pojeździe zaprzęgowym z jego prawej strony, w liczbie nie większej niż 2 sztuki.
 5. Zabrania się:
  1) pędzenia zwierząt po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej, a po innej drodze twardej – w okresie od zmierzchu do świtu;
  2) pędzenia zwierząt po drodze twardej osobie w wieku poniżej 13 lat;
  3) pędzenia zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość;
  4) zatrzymywania zwierząt na jezdni;
  Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 450
  16.03.2021
  5) zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów.
 6. Rada powiatu może wprowadzić zakaz pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określo-nym czasie.

Dodaj komentarz